Pridať referenciu

Dohodnúť obhliadku

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosti TM-Auto sk s.r.o. záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich klientov, ako aj všetkých dotknutých osôb, je pre nás dôležitá téma. Naša spoločnosť postupuje v oblasti ochrany osobných údajov vždy v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými štandardmi (najmä nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Tieto zásady poskytujú podrobný popis princípov, ktorými sa riadime v oblasti spracovania osobných údajov. Vymedzujú, aké konkrétne osobné údaje zhromažďujeme a zdôvodňujú účely, pre ktoré ich spracúvame. Vysvetľujú, komu môžeme poskytnúť tieto údaje a predstavujú informácie o tom, kde a ako môžete získať detailné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Okrem toho identifikujú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov a zabezpečujú transparentný rámec pre získavanie a spracovávanie informácií.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

TM-Auto sk s.r.o.

Morušová 696/30

851 10 Bratislava-Jarovce

IČO: 53 603 346

Email kontakt: info@tmauto.sk

Tel.kontakt: +421 917 279 446

2. Spracovanie osobných údajov

Iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri nákupe vozidla respektíve pri záujme kúpy vozidla, sú predmetom našeho spracovania.

3. Právny základ spracúvania osobných údajov

V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, avšak v iných prípadoch Vas súhlas nie je potrebný. Toto platí obvykle vtedy, keď je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností alebo za účelom zabezpečenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov.

Vaše údaje môžeme teda spracúvať na základe nasledujúcich právnych základov:

 • Plnenie zmluvných povinností: 
  Akékoľvek spracúvanie nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmlúv alebo iných dohôd uzatvorených s Vami.

 • Súhlas: Akýkoľvek udelený súhlas pre spracovanie, čo sa bežne vykonáva pri vyplnení kontaktného formulára, telefonických rozhovoroch s našimi operátormi alebo iným spôsobom.

 • Splnenie zákonných povinností: Akékoľvek spracúvanie nevyhnutné na plnenie zákonných povinností stanovených osobitnými právnymi predpismi.

 • Zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov: Akékoľvek spracúvanie na zabezpečenie ochrany našich práv a oprávnených záujmov, čo môže zahŕňať rôzne právne aspekty.

Základné právne predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosti a vyžadujú spracúvanie Vašich osobných údajov na ich plnenie:

 • zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník

 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve

 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty

 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa

 • zákon č. 129/2010 Z.z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách (tento zákon upravuje práva a povinnosti pri poskytovaní a sprostredkovaní spotrebiteľského úveru), vádět identifikaci a kontrolu klientů)

 • zákon č. 189/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niektorých zákonov

 • zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (tento zákon ukladá povinnosť vykonávať identifikáciu a kontrolu klientov)

 • zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel cestnej premávke

 • zákon o notároch

 • zákon o archívoch

 • zákon o advokátoch

4. Nakladanie s osobnými údajmi

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo pomocou elektronických systémov. Pri tomto procese prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia, či už technického, personálneho alebo kontrolného charakteru, s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

5. Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú presúvané do tretích krajín mimo EÚ.

6. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú k splneniu právnych predpisov, ktoré nám stanovujú lehoty na ich archiváciu. V prípade údajov o uskutočnených obchodoch a zákazníkoch táto doba predstavuje 10 rokov od uzavretia zmluvy s Vami.

Spracúvame Vaše osobné údaje počas platnosti právneho titulu, ktorý nám umožňuje spracúvať vaše údaje. V prípade, že náš oprávnený záujem slúži ako právny titul a nedošlo k uskutočneniu obchodu, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich získania.

V prípade straty zákonného dôvodu vykonávame vymazanie príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, uchovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý bol súhlas udelený. V prípade, že v súhlase nie je uvedené inak, táto doba obvykle trvá 2 roky.

7. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracúvania svojich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

7. 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vyžiadať si od nás oznámenie, či spracúvame Vaše osobné údaje, a pokiaľ ich spracúvame, máte právo na poskytnutie týchto osobných údajov a informácií o spracúvaní od nás. Prvá kópia spracúvaných osobných údajov bude poskytnutá bezplatne, za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať primeraný poplatok, ich výška bude primeraná administratívnym nákladom spojeným so spracovaním Vašej žiadosti.

7. 2. Právo na opravu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné či neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu alebo doplnenie.

7. 3. Právo na výmaz osobných údajov 

Máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ:

 • nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracúvané,

 • ste odvolal/a súhlas s ich spracúvaním,

 • boli spracované protiprávne,

 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie,

 • údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v práve EÚ alebo právnom poriadku, ktorý sa na nás vzťahuje,

 • boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

To neplatí, pokiaľ je spracovanie Vašich údajov nevyhnutné:

 • popierate správnosť Vašich osobných údajov, alebo

 • na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie,

 • na účely archivácie vo verejnom záujme,

 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

7. 4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ

 • popierate správnosť Vašich osobných údajov, alebo

 • je ich spracovanie protiprávne, ale namietate výmaz takýchto osobných údajov a chcete spracovanie Vašich údajov iba obmedziť, alebo

 • Vaše údaje, ktoré pre účely spracovania nepotrebujeme, ale o ich poskytnutie nás požiadate za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, alebo

 • ste vzniesli námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

7. 5. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

7. 6. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Rovnako tak môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu v situácii, keď Vaše osobné údaje spracúvame pre účely priameho marketingu. V takomto prípade Vaše osobné údaje naďalej nebudeme pre tento účel takto spracúvať.

7. 7. Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

7. 8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov), pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov:

Hraničná 12, Bratislava

telefón: +421 2 3231 3214

Všetky otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info@tmauto.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak existuje vysoké riziko, že takéto porušenie môže mať významný vplyv na práva dotknutej osoby.

scroll up

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies